שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

הצהרה על נכס שאינו ראוי לשימוש

 
בהתאם לקבוע בסעיף 330 לפקודת העיריות (נכס שנהרס ו/או ניזוק במידה שלא ניתן כלל להשתמש בו ואין משתמשים בו), ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה.
החוק קובע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך בכתב לעירייה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש . ביום 2.8.2012 פורסם תיקון לסעיף, המגביל את הפטור ל- 3 שנים.
 

פרטי הנכס

 

פרטי המבקש

זיקה לנכס (חובה) שדה חובה
 

הצהרת המבקש

  • הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרה זו- אמת.
  • הנני מתחייב להודיע לרשות על סיום השיפוץ כ-10 ימים לפני כניסתי לנכס.
Browser not supported
 

אישור עורך דין להצהרת המבקש לתאגיד בלבד

עו"ד,
מאשר בזאת כי
 
על מסמך זה עפ"י מסמכי היסוד של התאגיד , ולאחר שהזהרתי אותו/אותם כי עליו/עליהם לומר את האמת וכי צפויים לו/להם העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/יעשו כן, אישר/אישרו בפני את תוכן התצהיר לעיל בחתימה עליו בפניו.
 
Browser not supported