בעל עסק יקר, כל עסק הטעון  רישוי בצו רישוי עסקים ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

כמו כן יש להגיש בקשה גם במקרים הבאים: חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.

על מנת לפתוח בהליך לקבלת רישיון לעסק, כפי שמחייב החוק, על בעל העסק (ועליו בלבד) להגיש בקשה לרישיון עסק, המחלקה לרישוי עסקים בעיריית נצרת עילית.

בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א 2000 יש לצרף לבקשה לרישיון עסק את המסמכים הבאים: 

1. צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון.

2. תוכנית סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק (בהתאם לתקנות רישוי עסקים מצ"ב הנחיות).

3. חוזה שכירות או חוזה רכישה ונסח טאבו של הנכס.

4. לגבי עסק המופעל ע"י חברה בע"מ או תאגיד אחר.

5. רישום ברשם החברות- עדכני לשלושת החודשים האחרונים - חובה

6. תזכיר התאגדות של החברה.

7. תקנון החברה.

8. אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי החתימה בחברה – תקף לשלושת החודשים האחרונים.

 

המחלקה לרישוי עסקים, שומרת לעצמה הזכות לדרוש לצרף מסמכים נוספים, הכל על פי ובהתאם להוראות החוק, התקנות והצווים שהותקנו לפיו.

לתשומת ליבך הפעלת עסק ללא רישיון מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 על כל המשתמע מכך.

טפסים להורדה

פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטרית לבתי אוכל

 תצהיר בבקשה לרשיון עסק - מסלול אישור על יסוד תצהיר כבאות

 בקשה להפעלת דוכן מזון כחלק מאירוע חד פעמי

 מדריך מקוצר להגשת בקשה לרישיון בנצרת עילית

 מפרט אחיד מאושר משרד הפנים 2017

 קניון וניהולו

 תצהיר כיבוי אש