קול קורא למתן  סיוע במימון לצורך התחדשות עירונית  במבנים ו/או במתחמים בעלי מאפיינים מיוחדים

  1. כללי

עיריית נוף הגליל (להלן: "העירייה") מקדמת התחדשות עירונית במבנים ו/או במתחמים בעלי מאפיינים מיוחדים ברחבי העיר נוף הגליל.

לצורך כך בכוונת העירייה להעניק סיוע במימון בכפוף לעמידה בתנאי סף ובקריטריונים המפורטים להלן:

  1. הסיוע

2.1 סכומי הסיוע יקבעו בטווח שבין 10,000 – 15,000  ₪ ליח"ד.

2.2 חובת השתתפות של בעלי הנכסים/הדירות 30% מגובה הסיוע לפחות.

  1. תנאי סף

רשאים להגיש הצעות במסגרת קול קורא זה, מציעים העומדים בתנאים המצטברים הבאים:

3.1 הבניין ו/או המתחם נמצא בתחום השיפוט של עיריית נוף הגליל.

3.2 הבניין ו/או המתחם ממוקם באזור בו מתבצע פינוי בינוי ו/או בסמוך ו/או גובל באזור בו מתבצע פינוי-בינוי.

3.3 הבניין ו/או המתחם פונה לפחות בחזית אחת לכביש ראשי או מרכזי.

3.4 המציע הינו ועד בית ו/או גוף מאוגד כחוק.

3.5 הבניין ו/או המתחם משמש לפחות ב- 80% למגורים.

3.6 בבניין /ואו במתחם קיימות לפחות 8 יח"ד.

3.7 התקבלה הסכמה של לפחות 50% מבעלי הדירות.

3.8 פירוט העבודות המבוקשות הכוללות מרכיבים של התחדשות עירונית ועלותן.

  1. תהליך בחינת ההצעות וניקוד

4.1 הניקוד ייקבע בהתאם לעמידתו של המציע בתנאי הסף ולאופי ההצעה בהתחשב במצב הבניין/המתחם, היקף השיפוץ, גובה ההשתתפות העצמית של בעלי הנכסים.

4.2 ככל שסך ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף נכללו במסגרת התקציב הנתון, יאושרו כלל ההצעות.

4.3 במידה וסך ההצעות שהוגשו ועמדו בתנאי הסף חרגו מהתקציב הנתון, הן ידורגו וההצעות שקיבלו את הציון המיטבי ועד לניצול התקציב יקבלו את התקצוב המיטבי.

4.4 היה ולא מומשה זכייתה של אחת או יותר מההצעות שנבחרו מכל סיבה שהיא, העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאשר את ההצעות שעמדו בתנאי הסף ואשר לא קיבלו את התקציב.

4.5 ככל שמציע שהצעתו זכתה לא עמד בשלבי ההתקדמות - תבוטל הזכייה.

  1. אופן הגשת הבקשה

5.1 יערך מפגש הסברה שהנוכחות בו חובה בתאריך 10/05 בשעה 15:30 במרכז תרבות ברקוביץ' אולם 2, אליו צריכה להגיע הנציגות הנבחרת של הבניין/המתחם. במהלך המפגש יימסרו כל הטפסים הדרושים לצורך מילוי והגשת ההצעה.

5.2 לבירורים ולהרשמה למפגש יש לפנות לרכז פרויקטים, שמעון טפר בטל 04-6478815  או בדואר אלקטרוני : [email protected]  עד ליום 09/05.

5.3 על המציע להגיש את הצעתו עד תאריך 15/06 בצירוף המסמכים המפורטים להלן:

5.3.1 טופס הגשת בקשה – נספח א'

5.3.2 מסמך הסכמה של הדיירים – נספח ב'

5.3.3 .פרוטוקול אסיפת דיירים – נספח ג'.

5.3.4 תיאור הבניין ו/או המתחם – נספח ד'

5.3.5 פירוט העבודות המוצעות ועלותן – נספח ה'.

5.3.6 תשריט המתחם – נספח ו'.

בכבוד רב,
עדי מלכה, מנכ"ל העירייה

13620532607

לוגו נוף הגליל