הרינו מתכבדים לאשר בזה, כי נעשו על ידינו כל החקירות והדרישות בקשר לנישואי הזוג שנרשמו במשרדנו לנישואין כחוק, וניתנת בזאת רשת למעכת"ר לסדר חו"ק כדמו"י לזוג הנ"ל, בהתאם לנתונים בטופס רשיון זה.

השמות לכתובה

 

ויהיבנא ליכי: מהר בתולייכי

בחר * שדה חובה

  • רצ"ב כתובה והעתק הכתובה, את העתק הכתובה החתומה, על כת"ר להחזיר מיד אחרי סידור הקידושין.
  • יש להקפיד למלא את כל התנאים הרשומים בכתובה ובהעתק הכתובה, כולל חתימת העדים והרב המסחו"ק.

לתשומת לב:

  1. רישיוןזה לא ניתן להעברהלסידור חו"ק לרב אחר, אין במתן אישור זה משום רישיון קבוע לעריכת חופה ברבנות ירושלים.
  2. כב' הרב מתבקש להקפיד שלא לסדר את החו"ק אלא במקום שצויין לעיל.
  3. סכום הכתובה לא יעלה על מיליון ש"ח.
  4. על כבוד הרב לבקש את אישור המקוה של הכלה לפני עריכת החופה ולצרפו עם העתק הכתובה.
  5. כב' הרב אחראי שהעתק הכתובה הנ"ל, יוחזר אלינו לא יאוחר משבוע ימים לפני החופה.
  6. רב שלא ינהג בהתאם, יהיה צפוי לשלילת רשיונו לעריכת חו"ק.