היקף הגידולים ליצוא(בדונמים): * שדה חובה
הגידול20032004תוכנית 2005

הערה:

ציוד הנרכש ישועבד אצל רשם המשכונות למשך 3 שנים בערך של 20% מעלותו המוכרת בדוח ביצוע לטובת מדינת ישראל.

Browser not supported