שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

בקשה לביטול שירותי קבורה

ידוע לנו עם מתן הודעה זו לא אהיה זכאי יותר לקבל שירותי קבורה ולא יהיו לי טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי העירייה בקשר עם קבלת השירות.

כמו כן העירייה תהא רשאית לקזז ו/או לעכב כל סכום שיגיע לי ממנה בגין שירות זה כנגד כל חוב אותו אהיה חייב לעירייה.

Browser not supported