שדות המסומנים בכוכבית (*) הינם שדות חובה.

הצהרה בדבר נכס ריק שאין משתמשים בו

לקוחות יקרים ,

על פי החלטת מועצת העירייה ,המבוססת על תקנה 13 לתקנות ההסדרים במשק במדינה

זכאי מחזיק בנכס להנחה בארנונה בשיעור של עד 100%, בתנאי שהנכס ריק מכל חפץ ואדם ולא נעשה בו שימוש .

ההנחה כאמור תינתן לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת .

ההנחה תינתן ממועד הגשת הבקשה לעירייה  בכפוף למילוי ההצהרה המצ"ב על ידי מבקש הבקשה.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך ביקורת בנכס במהלך תקופת ההנחה .

העתק מתשובת העירייה ישלח לבעל הנכס .

בכל פניה יש לציין מס לקוח, מספר תאגיד ומספר נכס.

בקשה להנחה עבור תאגיד תמולא ותחתם על ידי מורשי חתימה וחותמת התאגיד ותאושר בפני עורך דין בחתימתו .

פרטי הנכס (חובה) שדה חובה

הצהרה זו ניתנת כתמיכה לבקשתי לקבלת הנחה מתשלום ארנונה בגין נכס ריק בהתאם לתקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה)   התשנ"ג – 1993

זיקה לנכס (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר:

  1. לא נעשה בנכס שפרטיו כתובים מעלה,

    כל שימוש, והוא ריק מכל חפץ ואדם.

  2. הנני מתחייב להודיע מיד על כל שינוי שיחול בשימוש בנכס או במצבו .

  3. הנני מתחייב להציג אישורים על צריכת חשמל ומים מיד בתום תקופת ההנחה המצוינת לעיל .

  4. ידוע לי כי לא ניתן להגיש בקשה לבניין ריק / חדש לתקופה הפחותה משלושים יום .

  5. ידוע לי כי אם בתקופת ההנחה תמצא העירייה שהנכס אינו ריק מכל אדם וחפץ , ולא הודעתי על שינוי או אם לא אפעל להציג את האישורים צריכת חשמל ומים בתום תקופת ההנחה , רשאית העירייה לבטל את ההנחה ולחייבני בתשלום ארנונה  רטרואקטיבית מיום מתן ההנחה .

Browser not supported