חוק חופש המידע התשנ"ח - 1998, בא להנהיג בישראל את 'מהפכת השקיפות' באשר לפעולות הרשויות הציבוריות.
החוק מחייב את הרשות להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. עם זאת החוק אוסר על רשות ציבורית למסור מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור, בביטחונו או פרטיותו של אדם.

 

הממונה על יישום חוק חופש המידע בעיריית נוף הגליל: עו"ד אנג'לה מדלר  [email protected]