לפני תום תוקף הרישיון, המחלקה לרישוי עסקים תפנה 3 חודשים מראש, לכל גורמי הרישוי שאישורם נדרש, ותבקש את חוות דעתם בדבר חידוש הרישיון.
כל אחד מגורמי הרישוי יפנה לעסק ביוזמתו, יערוך ביקורת בעסק וייתן את עמדתו תוך 45 ימים מיום שקיבל את ההפניה.

עמדת גורמי הרישוי יכולה להיות:

  • אישורו להארכת תוקף הרישיון
  • הודעה לבעל העסק ורשות הרישוי מהם התנאים והדרישות לאישור
  • סירוב לאשר חידוש רישיון ואת הנימוקים לכך

באחריות בעל העסק למלא את הדרישות ולהודיע לעורך הביקורת על תיקון הליקויים שנמצאו בעסק. תיקון הליקויים ודיווח בזמן לעורך הביקורת הם תנאי הכרחי לחידוש הרישיון.
עסק שלא יבצע את דרישות גורמי הרישוי, תישלח הודעת סירוב.
משהוחלט על חידוש, יישלח רישיון העסק בדואר או יימסר על ידי מפקח רישוי עסקים עד בית העסק או שמבקש הבקשה יוזמן  לקבל את רישיון העסק במשרדי המחלקה לרישוי עסקים.
לרישיון יצורף שובר לתשלום האגרה.

חידוש הרישיון יהיה בתוקף מיום תשלום האגרה ולאחר חתימת בעל העסק על ההצהרה שנמצאת בספח הרישיון.

רישיון שלא חודש הופך אוטומטית להיתר זמני עד תקופה של שנה, כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שסירבה לבקשה להארכת תוקף הרישיון.