מה הם התנאים בהם חייב העסק לעמוד לשם קבלת רישיון?

1. תנאים כללים

לכל סוג/ מהות עסק אחרים נדרשים אישורים של כלל או חלק מגורמי הרישוי המפורטים לעיל, כאשר הדבר נקבע בהתאם לצו.

כך, לכל אחד מהגורמים המאשרים ישנם תנאים ודרישות שהוא בודק את העמידה בהם, בהתאם לסוג עסק/ מהות עסק המוגדרת בצו. תנאים ודרישות אלו מפורטים במידע הנתון לפירסום של כל גורם ולשם הנוחות מצ"ב הקישורים:

  • כבאות והצלה-  מותנה בכך, שיש במקום הסדרי בטיחות למניעת דלֵקות, שמקוימים בו דיני הכבאות ושיש דרכי מילוט במקרה של שרֵפה.
  • הגנת הסביבה-  מותנה בכך שבעל העסק יקיים איכות נאותה של סביבת העסק וימנע מפגעים או מטרדים.
  • משרד העבודה-  מותנה בכך, שבטיחות העובדים וסביבתם הובטחה ולא נשקפת להם סכנה בעת העבודה.
  • משרד הבריאות- מותנה בקיום תנאים המבטיחים את בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

** יש לשים לב כי ישנם עסקים הטעונים אישור של תברואנית ולא של משרד הבריאות ולשם בדיקת עמידה בדרישות יש ליצור קשר עם מחלקת רישוי עסקים.

  • משטרה-  מותנה בכך, שלא קיימת סכנה לשלום הציבור ושיש במקום הסדרי בטיחות, שימנעו פעילות עבריינית או פח"ע.
  • משרד החקלאות-   מותנה במניעת סכנה של הידבקות במחלות שמקורן בבעלי חיים, וכן מניעת זיהום המים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.

בנוסף, כל אחד מהגורמים מעמיד דרישות הקרויות "מפרט" והן משתנות ונקבעות, בהתאם לסוג העסק הטעון רישיון ועל יפורט להלן.

2. מפרטים אחידים וגורמי רישוי לפי סוג עסק

במסגרת הרפורמה בתחום רישוי עסקים, הוגדרו מפרטים אחידים ארציים לחלק מסוגי העסקים.

המפרטים האחידים מרכזים את מכלול הדרישות מהעסק ואת כל השלבים שיש לעבור, לשם קבלת רישיון.

בשאר סוגי העסקים, נקבע המפרט ע"י העירייה וגורמי הרישוי השונים. משרד הפנים מוסיף בהדרגה מפרטים אחידים לסוגי עסקים נוספים.

מפרטים אחידים

קבוצה

פריט [קישור למפרט האחיד באתר משרד הפנים)

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

דלק ואנרגיה

חקלאות, בעלי חיים

מזון

מים ופסולת

מסחר ושונות

עינוג ציבורי, נופש וספורט

רכב ותעבורה

שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת

תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

 

לאתר המפרטים האחידים במשרד הפנים

לפירוט גורמי הרישוי הנדרשים לכל סוג עסק בצו רישוי עסקים

3. בדיקה מקדמית

בטרם פתיחת עסק או עם עשיית כל שינוי בו, הרשות מברכת על בדיקה מוקדמת של עמידה בתנאים המתחייבים, בטרם פתיחת המקום ובטרם עשיית כל שינוי בעסק.

צוות המחלקה יוכל להנחות אתכם לגבי הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים, מדיניות רישוי והנחיות ייחודיות על פי סוג העסק ומיקומו, הצורך בהוצאת היתר בנייה למבנה העסק, שינוי יעוד או בקשה לאשר "שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה, פרטים על גורמי ונותני הרישוי הנדרשים לאשר את העסק, הליך הוצאת רישיון עסק ועוד.

קבלת מידע מוקדם אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסקאך היא כלי מועיל לבירור מראש ולתכנון העסק.

שים לב, קבלת בדיקה מקדמית כרוכה בתשלום אגרה סמלי.

לשם קבלת חוות הדעת יש לציין:

  1. כתובת מדויקת של העסק, מס' משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק
  2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, פקס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק

למידע ניתן לפנות לאודליה בטלפון 04-6478821 או במייל [email protected]

קבלת מידע מוקדם אינה מהווה היתר או רישיון לפתוח או לנהל עסק, אך היא כלי מועיל לבירור מראש ולתכנון העסק.

> לטופס בקשת מידע מקדמי לחץ כאן

4. נגישות

בהתאם לחוק הנגישות, לשם קבלת היתר זמני או רישיון עסק או חידוש רישיון, יש לעמוד בדרישות הנגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ותקנותיו. על בעל העסק להגיש חוות דעת של מורשה נגישות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות, אשר יבחנו בהתאם להוראות הדין על ידי מורשה נגישות מטעם הרשות.

שים לב, בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים לפי סעיף 8ב' החל מיום 01.04.2019, בעל העסק רשאי להמציא חוות דעת מטעם מורשה נגישות שירות ומתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה), ללא צורך בקבלת אישור של רשות הרישוי בנושא הנגישות.

עסק בבניין חדש

עסק בבניין ציבורי חדש שההיתר להקמתו ניתן לאחר 1.8.2009, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין חדש [תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, תוספת שנייה, חלק ח'1, פרק א': בניין ציבורי חדש]

עסק בבניין קיים

עסק בבניין קיים, ייבדק לפי תקנות הנגישות לבניין קיים [תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ג-2013].

5. מפעל מסוכן - תיק מפעל

על פי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג-1993, בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה