רישיון עסק ניתן לאדם/ חברה/ עוסק מורשה והוא משויך למקום ולסוג העסק

מרבית העסקים טעוני רישוי, על מנת לבדוק איזה עסק טעון רישוי יש לבדוק האם מדובר בעסק המפורט בצו  רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ג – 2013 ( להלן: "הצו").

רשימת העסקים בצו מאורגנת לפי קבוצה/ מהות העסק ולכל מהות יש פרטים בדבר תתי העיסוק יש לבדוק את התאמת העסק והעיסוק לחלופות המצויות בצו.

מיהם העסקים טעוני רישוי ראו בלינק המצורף:
 https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm#med0

בנוסף, העסקים הבאים, שאינם מנויים בצו, חייבים בהיתר בהתאם להוראות חוק העזר לנצרת עילית ( שמירת איכות הסביבה), התשס"א- 2001:

  1. מוכר מורשה בשוק
  2. ברוכלות