נספח 1 -טבלת כח אדם בישוב: * שדה חובה
מס"דשם העובדתפקידתחילת העסקההיקף משרהעלות שכר שנתית כוללתסעיף תקציביביטוח פנסיוני כן/לא
Browser not supported
פרטי המשרה: * שדה חובה
תפקידהיקף משרה (אחוז)משרה קיימת/ חדשהתאריך איוש המשרהזמנית/ קבועה
הסבר מלא על חיוניות המשרה
התפנות המשרה * שדה חובה
שם העובד המפנהמשך תקופת העבודה של העובד המפנה את המשרהתאריך התפנות המשרהסיבת התפנות המשרה
נתוני תקציב: * שדה חובה
עלות שנתית כוללת למשרה זוסך תקציב הישובאחוז הוצאות שכר מסך התקציבהאם המשרה מתוקצבת בתקציב הישובהאם המשרה מתוקצבת ע"י גורם חיצוני ? כן/ לא. במידה וכן, מי הגורם? וסך התקצובהערות
Browser not supported