סוגי הרישיונות וההיתרים הקיימים

  • רישיון תקופתי - רישיון שהוא בתוקף לתקופה מוגדרת (1 ,3 ,5 ,10 או 15 שנים) לפי סוג העסק. תוקפו פג בתום התקופה. החידוש מותנה בתשלום אגרה.

שים לבעבור עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.

  • רישיון זמני
    1. רישיון לעסק שהוא זמני מטבעו (למשל, קרקס שבא לעיר, סככת אבטיחים). תוקף הרישיון יהיה לתקופה שבה פועל העסק (החל ממספר שעות ועד למספר חודשים) ופחות משנה אחת.
    2. רישיון שהרשות החליטה שתוקפו יהיה פחות מהתוקף הקבוע בצו, אך לא פחות משנה אחת.
  • שים לב! רישיון זמני הניתן לעסק לתקופת תוקף קצרה הניתנת להארכה זאת, כדי שנותני האישור יוכלו במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו
  • רישיון לצמיתות – רישיון שניתן בעבר [ מכח צו רישוי עסקים הישן (1995) ] וכתוב על גביו "לצמיתות", ופריט הרישוי נשוא הרישיון הינו 15 שנים
  • מודגש כי, גם רישיונות עסק שכתוב עליהם "לצמיתות" אך בוצע שינוי בעסק, במבנה, בעיסוק, או בוצעה תחלופה, לא יעמדו בתוקף. בנוסף, רישיונות עסק "לצמיתות" לפריטי רישוי שהפכו קצובים בזמן עד לפרק זמן של 10 שנים, לא יעמדו בתוקף ועל כך תימסר הודעה ע"י העיריה
  • היתר מכח חוק העזר לנצרת עילית ( שמירת איכות הסביבה)