עקרונות לבניית נציגות דיירים לארגון תהליך התחדשות עירונית ולקידומועל מנת לקדם פרויקט התחדשות עירונית, יש להתארגן ולבחור נציגות מוסכמת מטעם בעלי הנכסים. מטרתה של הנציגות היא לסייע בהתארגנות הדיירים במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש נציגיהם מול בעלי המקצוע (יזם, עורך דין מייצג דיירים, אדריכל, שמאי, מארגנים ועוד), רצוי ומומלץ כי הנציגות תכלול נציגים מכל סוגי היחידות בבניין (לרבות חנויות/מסחרי). לפרויקט המובל על ידי בעלי הנכסים מתחילתו, בהתאם לצרכיהם, סיכויי מימוש גבוהים בשל מעורבותם בפרויקט.

מטרת הנציגות לסייע בהתארגנות בעלי הזכויות במבנה המיועד להתחדשות עירונית ולשמש כגורם המקשר ביניהם לבין כל הגורמים הרלוונטיים בפרויקט.

חשוב להדגיש שהנציגות היא גורם שאמור לתווך ולהעביר מידע בין היזם/קבלן והרשות המקומית לבין בעלי הנכסים. היא אינה מוסמכת לקבל בעצמה החלטות מהותיות בפרויקט והיא פועלת בהתנדבות וללא כל תמורה.

 ניתן לקרוא את כלל העקרונות לבניית נציגות דיירים לארגון תהליך התחדשות עירונית ולקידומו בקובץ המצורף