תצהיר

אני הח"מ נותן תצהירי זה למועצה אזורית מטה יהודה (להלן: "המועצה"), כתמיכה לבקשתי להנחה מארנונה (להלן: "הבקשה" ).

  1. הריני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים הרשומים בטופס הבקשה הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
  2. הריני מצהיר בזאת, כי כל מסמך מהמסמכים שצרפתי לבקשה, שאינו מסמך מקורי, הינו העתק הנאמן למקור.
  3. הריני מצהיר ומאשר, כי אני מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר נכסיי השונים המצויים בידי כל גורם (בנקים, רשם המקרקעין וכיו"ב), לרבות מקורות הכנסותיי מכל מקור שהוא (מעסיק, מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד החינוך, מוסדות מדינה אחרים, מקורות הכנסה נוספים, וכיו"ב) .
  4. אני מסכים ונותן בזאת רשות לכל אדם או גוף כלשהו, פרטי או ציבורי, למסור לנציג מטעם העירייה או למיופה כוחו, כל מידע ו/או מסמך שידרוש, לשם בחינת הבקשה.
  5. הריני מצהיר ומאשר למועצה לפעול בכל דרך שתמצא לנכון, בכדי לאמת את הפרטים הרשומים בבקשה לרבות חקירה סמויה ו/או גלויה.
  6. ידוע לי ואני מסכים לכך, כי אם ימצא כי פרט מהפרטים בבקשה אינו נכון וכי העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא, תבוטל ההנחה שהוענקה לי בשנה זו ובשנים קודמות, ככל שניתנו, וכן אשא בכל ההוצאות הכרוכות באימות פרטי הבקשה.
  7. ידוע לי ואני מסכים לכך, כי ההנחה ככל שאהיה זכאי לקבלה, תהא מותנית בסילוק כל חובותיי לעירייה, לרבות חתימה על הוראת קבע לתשלום החיובים התקופתיים בארנונה ו/או תשלום מראש של יתרת הארנונה עד לתום תקופת זכאותי להנחה.

Browser not supported