לכבוד
תושבי הרשות המקומית נוף הגליל
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים בעיריות
שם הרשות המקומית: נוף הגליל
א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בט"ז בחשוון התשפ"ד ) 31 באוקטובר 2023 ,)
מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 17 .
ב. המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:
יום רביעי, ה' בתשרי התשפ"ד ) 20 בספטמבר 2023 (, בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
יום חמישי, ו' בתשרי התשפ"ד ) 21 בספטמבר 2023 (, בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.
את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי העירייה/המועצה המקומית/אחר בכתובת )לציין מיקום
מדויק( במשרדי העירייה בכתובת רחוב מנחם אריאב 1 נוף הגליל בקומה 2 .
ג. חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
חוברות אלה ניתן להשיג במקומות הבאים:
במינהל העירוני בעיריית נוף הגליל קומה 2
הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת
המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל הבחירות בתאריכים הבאים: 05.09.2023
בשעה 17.00
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת
קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול
את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה
המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב
להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת
ד. הזכות להיבחר
סעיף 7 ו- 7א לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה - 1965 )להלן- חוק הבחירות( וסעיף 4 לחוק
הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה – 1975 )להלן- חוק הבחירה הישירה(
מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.
ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בנוף הגליל הוא 17 , כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא
פחות מ 6 מועמדים ולא יותר מ 34 מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה 42,214 הוא מספר התומכים של רשימת
מועמדים חייב להיות לא פחות מ 200 בהתאם לאמור בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות,
ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ 750 בהתאם ל סעיף 5)א( חוק הבחירה
הישירה.
ו. עירבון
הואיל ומספר התושבים בנוף הגליל הוא 54,378 סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל
הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 23,000 וזאת בהתאם ל 38 א לחוק הבחירות. העירבון
יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.
סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 23,000 בהתאם
לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה- 40 שלפני יום הבחירות, דהיינו
לא יאוחר מיום 21.9.2023 .
רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת
ההגשה.
ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף 45
לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה - 1965 , ביום 22 באוקטובר 2023 בין השעות 19.00-17.00
במקום: עיריית נוף הגליל רחוב מנחם אריאב 1 קומה 2 .
ביטול התקשרות כאמור, תימסר למנהל הבחירות אישית בכתב חתומה ביום ח' בחשוון ) 23.10.2023 ,)
בתיאום טלפוני מולו.
הודעות כאמור יוגשו על גבי הטפסים כפי שנקבעו בתקנות.
תאריך 22.08.2023 רו"ח רועי יצחק
מנהל הבחירות
לעיריית נוף הגליל