עיריית נוף הגליל פועלת לעידוד עסקים בעיר למען כלכלת תושבי העיר ורווחתם. במסגרת זו העירייה פועלת להבטיח כי העסקים בתחומה יפעלו בהתאם לחוק רישוי עסקים ותקנותיו.

חוק רישוי עסקים נועד להבטיח איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותי הכבאות.

רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והפעולות המתאימים להפעלתו התקינה של העסק, לטובת הציבור הרחב וקהל הלקוחות. הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון מהווה עבירה על החוק.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי (עיריית נוף הגליל) את "המפרט האחיד" – המאחד מסמכים ותנאים, הנדרשים מהמבקש לקבל רישיון עסק או לחדשו (להלן: "מבקש הרישיון"), כתנאי לקבלת רישיון עסק או חידושו. המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

בטרם פתיחת העסק וכחלק מהכנת הבקשה מומלץ לבדוק מהן הדרישות בהן צריך העסק לעמוד לשם קבלת רישיון.

באפשרותכם לפנות לגורמי הרישוי השונים בבקשה למידע מקדמי. גורמי הרישוי יבצעו בדיקה בהתאם לנתוני העסק וימסרו לכם את הדרישות. קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה.

לשם קבלת חוות הדעת יש לציין:

 1. כתובת מדויקת של העסק, מס' משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק
 2. מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, פקס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק
 3. הבקשה תכלול: תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית העסק וחוות דעת
 4. לפי דרישה יכול ויהיה צורך במסמכים נוספים
 5. ימולא טופס
 6.  אסמכתא בדבר תשלום אגרה

הכנת מסמכי הבקשה

בהתאם לחוק ולתקנות ובפרט תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א- 2000.

הבקשה לרישיון עסק תכלול:

 1. טופס בקשה לרישיון עסק
 2. צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון

אם מוגשת ע"י גורם מטעמו – ייפו כוח חתום ע"י בעל העסק.

 1. אישור אודות תשלום אגרת רישוי עסקים
 2. הגשת המסמכים הבאים ב- 5 עותקים, לאחר שנחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך:
  • תוכנית עסק
  • תרשים סביבה
  • מפה מצבית
 3. חוזה שכירות או חוזה רכישה של הנכס בו העסק פועל
 4. נסח טאבו של הנכס בו פועל העסק
 5. בעסק המופעל ע"י חברה/ תאגיד:
  • רישום ברשם החברות, עדכני לשלושת החודשים האחרונים
  • תעודת התאגדות של החברה
  • תקנון החברה
  • אישור מרואה חשבון או מעורך דין בדבר הרשאים לחתום בשם החברה (מורשי חתימה) – עדכני לשלושת החודשים האחרונים
 6. אם העסק עוסק מורשה - נא לצרף אישור מרואה חשבון

במידת הצורך, המחלקה לרישוי עסקים עשויה לדרוש צירוף מסמכים נוספים, בהתאם להוראות החוק, התקנות הצו ולנסיבות העניין.

תכנית עסק

תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות למחלקה לרישוי עסקים, לצורך קבלת הנחיות לתכנון העסק והכנת התוכנית.

תכנית העסק תכלול את תיאור העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים.
על התוכנית להיות בקנה מידה 1:100. עסק בתחום המזון, יגיש תוכנית בקנה מידה 1:50.
ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי תבקש מפה בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום.
תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה (מבט על), לפחות שני חתכי אורך וטבלה, כמפורט להלן.
בתוכנית התנוחה יש לפרט:

 • חלוקה פנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק והשימושים של כל חלק
 • מתקני תברואה שיהיו בעסק כולל אסלות וכיורים
 • מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק
 • פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה
 • מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן
 • מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולט עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה. רשות הרישוי ונותני האישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על המערכות כאמור.
 • מתקנים לאצירת אשפה ופינויה
 • ארובות
 • מערכות וציוד לכיבוי אש
 • מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם
 • המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיו"ב
 • מיקום שני חתכים אנכיים, ניצבים זה לזה

תרשים סביבה

תרשים סביבה היא תוכנית שמכין מודד מוסמך ובה מוצג הגוש, החלקה עליהם מתכננים, הסביבה הקרובה (הכביש, המדרכה, בורות הניקוז וכדומה).
על התרשים להיות בקנה מידה 1:2,500 ויש לסמן בו את כיוון צפון.
ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי תבקש מפה בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום.

בתרשים יש לציין:

 • הגוש והחלקה בהם נמצא העסק, יודגשו בקו עבה ויצוין מספרם כפי שמופיע בפנקסי המקרקעין, לפי חוק המקרקעין התשכ"ט – 1969
 • מספרי החלקות שבסביבת החלקה בה מצוי העסק, עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק
 • הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה, שבה מצוי העסק ושמותיהם

מפה מצבית

מפה מצבית מתארת את המצב הקיים - תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והלא בנוי.
על המפה להיות בקנה מידה 1:2,500.
ייתכנו מצבים בהם רשות הרישוי תבקש מפה בקנ"מ אחר, בהתאם לסוג עסק ומיקום.

במפה יש לציין:

 • שטח הקרקע בו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדֵּרות התוחמים אותו. גבולות העסק יסומנו בקו עבה
 • בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק
 • מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי
 • אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה
 • מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה
 • מתקנים לסילוק אשפה
 • מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק. תסומן הצנרת להובלתם
 • מערכות לכיבוי אש
 • חדרים ושטחים המשרתים את העסק, שאינם צמודים לו, כגון מחסן ושירותים
 • יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו
 • מקומות החנייה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (התקנה מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק
 • בעסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג, במידת הצורך, המהנדס ידרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על ידי מודד מוסמך

את הבקשה ניתן להגיש בערוצים הבאים:

 • במשרדי המחלקה לרישוי עסקים בעירייה. בתקופה בה לא מתקיימת קבלת קהל בשל מגבלות הקורונה, ניתן להשאיר מעטפה עם החומרים הנדרשים אצל השומר בכניסה לעירייה
 • ניתן להגיש את מסמכי הבקשה, באמצעות דואר אלקטרוני [email protected] למעט תוכניות (תרשים סביבה, תוכנית עסק ומפה מצבית) אשר יש להגישם בעותק פיזי במשרדי המחלקה לרישוי עסקים

הגשת בקשה לרישיון עסק כרוכה בתשלום אגרה.

ניתן לשלם את האגרה באמצעות כרטיס אשראי באתר העירייה או בטלפון [קישור לפרטי מוקד גבייה].

שובר לתשלום ניתן לקבל ב......

גובה האגרה נכון לחודש נובמבר 2020 הינו 320 ₪.

תהליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק

 1. המחלקה לרישוי עסקים תבצע בדיקה ראשונית של שלמות הבקשה ותפתח בקשה לרישיון עסק במערכת רישוי עסקים
 2. עם פתיחת הבקשה לרישוי עסק, מפקחי מחלקת רישוי עסקים, יבצעו סיור בעסק בכדי להבטיח התאמה בין העיסוק לבין מהות העיסוק המוגדרת בבקשה לרישיון עסק, עפ"י הצו
 3. עם פתיחת הבקשה, היא תופץ לגורמי הרישוי הנדרשים (עפ"י החוק והצו) ולאגף לרישוי ופיקוח על הבנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק

הפצת הבקשה לגורמי הרישוי תיעשה תוך 7 ימים מהגשת כל המסמכים הנדרשים לשם פתיחת הבקשה.
{באחריות המבקש להשלים מסמכים נדרשים במהרה, בכדי למנוע מצב של עסק הפועל ללא רישיון וללא בקשה לרישיון.

 • לנוכח התפרצות מגיפת הקורונה ייתכן עיכוב בטיפול בשלב זה

גורמי הרישוי יבצעו בדיקה של עמידת העסק בדרישות החוק והתקנות.
לרשות גורמי הרישוי 30 יום לביצוע הבדיקה ומענה.

 • נותן האישור, רשאי  להאריך את המועד למתן תשובה לרשות הרישוי, ובלבד שמשך ההארכה לא יעלה על 60 ימים מיום הפצת הבקשה לנותני האישור. הארכה נוספת של פרק הזמן האמור תינתן רק במקרים מיוחדים ובאישור בכתב, ע"י גורמים מוסמכים המנויים בחוק ובתקנות, ובלבד שמשך ההארכה הכולל לא יעלה על 90 ימים מיום

המחלקה לרישוי עסקים תרכז את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור ורשות הרישוי תחליט בבקשה בתוך 45 ימים. 

 • במידה ורישיון עסק (או היתר זמני) טעון אישורו של נותן אישור, תחליט רשות הרישוי בבקשה בתוך 7 ימים מקבלת תשובותיהם של כל נותני האישור
 • רשות הרישוי, מטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית להאריך את המועד למתן החלטתה בבקשה, ובלבד שמשך הארכה לא יעלה על 60 ימים מיום אישור הגשת הבקשה
 • אם התקבלו האישורים של כל גורמי הרישוי וקיימת התאמה בין הנתונים שהתקבלו אצל רשות הרישוי לעסק ולמהותו, העירייה תפיק רישיון לעסק
 • אם אחד מגורמי הרישוי או יותר דחה את הבקשה, העירייה תשלח לעסק הודעת סירוב מנומקת. ההודעה תימסר בעסק ע"י מפקח רישוי עסקים
 • אם נקבעו תנאים לקבלת הרישיון תוכל העירייה להפיק לעסק היתר זמני, וזאת בהתאם לפירוט שיובא להלן

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

 1. תנאי מוקדם – תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן רישיון העסק וחובה לקיימו.
 2. תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע, בעת הפעלת העסק.
 3. תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות עפ"י הדרכים המנויות בדין.

היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני לתקופה מוגבלת, לצורך השלמת דרישות גורם הרישוי. היתר זמני תמיד יהיה מוגבל בזמן (לתקופה שלא תעלה על שנה).  רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני, בנסיבות הבאות:

 • נתקבלו אישורי כל הגורמים, וחלקם אישרו מתן היתר זמני בלבד
 • חלפו 30 יום מהמועד שנשלחו הבקשות לחוות דעת של הגורמים השונים והם לא השיבו
 • הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר כי לא חל כל שינוי בעסק, בתוכניות ובסוג העיסוק
 • ניתן רישיון תקופתי, אשר לא חודש בידי הגורמים המאשרים, והם טרם השיבו לפנייה אליהם

טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים:

 • העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי
 • שמות הבעלים הרשומים בעסק
 • שטח העסק
 • כתובת העסק
 • תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (אם קיים)

בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

תהליך קבלת הרישיון

עם קבלת אישור כל גורמי הרישוי, רכזת רישוי עסקים תפיק את הרישיון ותעביר אותו לאישור מנהל המחלקה, מנהלת המינהל וממלא מקום ראש העיר – ראש רשות הרישוי לחתימה.

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי צו רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.

רכזת רישוי עסקים תודיע לבעל העסק כי הרישיון שלו אושר.

דגשים נוספים:

 • רישיון עסק זמני, יימסר לבעל העסק בתיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו קרא והבין את כל התנאים שיש למלא, על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק קצוב בזמן
 • רישיון העסק הינו בר תוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון)

הצגת הרישיון בעסק

על פי התקנות, יש להציג את רישיון העסק, במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.